GDPR

Totožnost a kontaktní údaje správce:

Green Motion Rent CZ, s.r.o. se sídlem Smetanova 240, 250 82 Úvaly, vedená u MS v Praze pod spisovou značkou C 258957

IČO: 05146411, Telefon: 725 293 515, E-mail: info@autonapronajem.cz

Jaký typ osobních údajů shromažďujeme?

Shromažďujeme osobní údaje pouze za účelem realizace nabízených služeb. Jedná se tak nejčastěji o údaje:

Jméno, Příjmení, E-mail, Telefonní číslo, Adresa trvalého pobytu, Doručovací poštovní adresa, Datum narození, RČ nebo IČO, Číslo bankovního účtu, Číslo platební karty.

Za jakým účelem zpracováváme osobní data?

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění uzavřené smlouvy nebo objednané služby. Konkrétně se jedná o následující účely:

• Poskytování nájmu vozidla

• Informování o službách spojených s nájmem jako je pravidelný servis nebo výměna sezónních pneumatik

• Doručení písemných dokumentů spojených s poskytováním nájmu vozidla

Jaké osobní údaje sdílíme s třetími stranami?

Pokud jste navštívili naše webové stránky, tak shromažďujeme přes aplikace třetích stran informace o vašem počítači. Tyto údaje jsou anonymní. Nemohou vás identifikovat jako osobu a jsou využívána pouze k tvorbě statistik a jejich následné analýze.

Za určitých podmínek jsme povinni Vaše vybrané osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení nebo jiným orgánům veřejné správy.

Doba zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů bude z naší strany probíhat po dobu účinnosti smlouvy. Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů? Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

• právo svůj souhlas kdykoli odvolat;

• právo osobní údaje opravit či doplnit;

• právo požadovat omezení zpracování;

• právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;

• právo požadovat přenesení údajů;

• právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;

• právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

Jak využíváme Cookies

Používáme cookies třetích stran, které ukládají anonymně informace o návštěvě našeho webu. Ty pak mohou být využívány pro analytické nebo marketingové účely. Všechny informace v cookies, které ukládáme jsou anonymní.

Jaké bezpečnostní postupy týkající se uchovávání osobních dat používáme?

Správce přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

• Anonymizace osobních údajů.

• Schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim v případě fyzických či technických incidentů.

• Proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.

Kontakt

S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet emailem na adresu info@autonapronajem.cz, nebo na telefonní číslo +420 725 293 515.

Máte speciální poptávku?
Napište nám